Mπορεί να με δανείσει ο ...

...εργοδότης μου σε άλλο εργοδότη;

Νόμιμη είναι η συμφωνία δυνάμει της οποίας ο εργοδότης, ο οποίος έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες κάποιου μισθωτού, παραχωρεί με τη συναίνεση του τελευταίου, τις υπηρεσίες αυτού σε άλλον εργοδότη, ολικά ή κατά ένα μέρος, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, γιατί η σχέση αυτή στηρίζεται στη βούληση και των τριών μερών(ΑΠ 1580/2012),αναφέρει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος.

Όπως σημειώνει ,στο έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, κωδικοποιώντας το νομικό και νομολογιακό πλαίσιο για το δανεισμό σε δεύτερο εργοδότη, καταγράφει 4 προυποθεσεις για να υπάρξει έγκυρη παραχώρηση των υπηρεσιών του εργαζομένου σε τρίτο – περαιτέρω εργοδότη:

1. Θα πρέπει κατ΄ αρχήν, ο εργαζόμενος να έχει προσληφθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο στην υπηρεσία του αρχικού εργοδότη.

2. Θα πρέπει η παραχώρηση του εργαζομένου να έχει προσωρινό χαρακτήρα, να μη συνιστά δηλαδή οριστική μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης από τον αρχικό στον περαιτέρω εργοδότη.

3. Επί πλέον θα πρέπει η επιχείρηση του περαιτέρω εργοδότη να είναι διαφορετική από εκείνη του αρχικού.

4. Θα πρέπει ο εργαζόμενος να έχει συναινέσει στην παραχώρηση των υπηρεσιών του στον περαιτέρω εργοδότη

Σύμφωνα,με τον κ.Καρούζο που προχωρά σε ανάλυση της συγκεκριμένης ρύθμισης στο dikigorosergatologos.gr Ο περαιτέρω εργοδότης έχει δικαίωμα να απασχολεί τον εργαζόμενο όπως συμφώνησε με τον αρχικό εργοδότη χωρίς να έχει δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους εργασίας του, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στην επιχείρηση του τελευταίου. Εξάλλου η υπάρχουσα σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη εξακολουθεί να διατηρείται και δεν δημιουργείται νέα, ανεξάρτητη και αυτοτελής εργασιακή σχέση. Απλώς με τη μία και ενιαία παροχή εργασίας εξυπηρετούνται δυο διαφορετικοί εργοδότες, από διαφορετική αιτία ο καθένας τους. Ο δε εργαζόμενος, εφ’ οσον έχει συναινέσει στην παραχώρηση, είναι εφ’ εξής υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεση του περαιτέρω εργοδότη τις υπηρεσίες του. (ΣΤ. Γ. Βλαστός: Επίτομο Εργ.Δίκαιο,2001,σ.195)

Δεν αποκλείεται, τέλος, να συμφωνηθεί ότι ο περαιτέρω εργοδότης θα καταβάλλει αυτός το μισθό απ΄ ευθείας στον εργαζόμενο οπότε όμως θα πρέπει να συναινέσει ειδικά και σε αυτό ο εργαζόμενος.

Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος για την καταβολή του μισθού παραμένει πάντα ο αρχικός εργοδότης, ανεξάρτητα από το εάν από το περιεχόμενο της σύμβασης παραχωρήσεως προκύπτει ανάληψη των μισθολογικών βαρών του εργαζόμενου από τον περαιτέρω εργοδότη, αφού μια τέτοια συμφωνία αφορά τις σχέσεις των δύο εργοδοτών και δεν δεσμεύει τον εργαζόμενο ( ΑΠ 891/89, ΑΠ 367/80, ΑΠ 842/87 κα). Πάντως σε περίπτωση αμφισβήτησης, αρμόδια να κρίνουν είναι τα Δικαστήρια.

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΧΕΣΗ

Δανεισμός είναι η τριμερής σχέση, κατά την οποία ο εργαζόμενος παραχωρείται από τον εργοδότη σε τρίτο, για κάποιο χρονικό διάστημα με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από αυτόν για τις ανάγκες του και κάτω από τη δική του ευθύνη, χωρίς όμως να διακόπτεται ο ενοχικός δεσμός του εργαζομένου με τον παραχωρούντα εργοδότη.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

275 νέες άδειες λαϊκών αγορών δίνει η ...

....Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ποιοι τις δικαιούνται
Σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εισηγείται τη χορήγηση  275 αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του έτους 2016, δικαιούχοι των  οποίων   είναι
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλειστικά  άνεργοι πολίτες.
Συγκεκριμένα  πρόκειται για 157 άδειες σε πλανόδιους  για την πώληση  πρωτογενών  προϊόντων γης, μεταξύ των οποίων και τα άνθη, προϊόντων αλιείας  και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και 118 άδειες για την πώληση  βιομηχανικών  προϊόντων.
Στόχος  του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Γιουτίκα με την απόδοση   των αδιάθετων αδειών του προηγούμενου έτους, είναι, πέραν από  τη δημιουργία των προϋποθέσεων  για την άσκηση βιοποριστικής δραστηριότητας από πολίτες που έως τώρα είναι άνεργοι, η εξάλειψη  του παρεμπορίου, η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου  εντός των γεωγραφικών ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας, η δραστηριοποίηση νόμιμων πωλητών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών  του καταναλωτικού κοινού.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα  η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για ανάλογους λόγους,  προχώρησε   στην απόδοση 116 κενών θέσεων  σε λαϊκές  αγορές  της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  σε επαγγελματίες και παραγωγούς που έχουν μεν  νόμιμες άδειες, αλλά είχαν  κατοχυρωμένες θέσεις σε μερικές μόνο λαϊκές αγορές, με συνέπεια ν’  αξιοποιούν  την άδεια τους μερικώς, για ορισμένες μόνο  ημέρες της εβδομάδας.
Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, η Αντιπεριφέρεια  θα προχωρήσει στην απόδοση 400 και πλέον κενών θέσεων  που  εντοπίστηκαν κατά  τη διαδικασία «χαρτογράφησης» της υφιστάμενης εικόνας στις  91 λαϊκές αγορές του νομού Θεσσαλονίκης, σε παραγωγούς και επαγγελματίες.
Όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές  θα κληθούν να εκδηλώσουν  το ενδιαφέρον τους είτε  για την κατοχύρωση  θέσεων, είτε για τη βελτίωση  θέσεων που ήδη κατέχουν.

Εξάλλου, στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εισηγείται   την τροποποίηση  του άρθρου 14  του Κανονισμού Λειτουργίας  για τις λαϊκές  αγορές  της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  ώστε  να διευκολύνει  παραγωγούς και επαγγελματίες  στην έκδοση και ανανέωση των αδειών τους

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

sosial

 
<